Nytt fokus på förebyggande barnskyddsarbete

Stiftelsen Bensow vill vara en aktiv aktör inom Svenskfinland och arbeta för att upprätthålla och utveckla förebyggande barnskyddsverksamhet på svenska.

Sedan barnhemmet stängdes som en direkt följd av ny lagstiftning har Stiftelsen Bensow arbetat för att skapa en ny verksamhetsform för att utveckla det förebyggande barnskyddsarbetet och stöda barn i deras uppväxtmiljö. Under 2017 kommer vi därför att starta upp en ny verksamhet.

Stiftelsen kommer under hösten 2016 att rekrytera en medarbetare som med projektansvar ska dra igång verksamheten.

Målmedvetet arbete för framtiden

Stiftelsen har sedan några år varit i fokus på grunda av olika omständigheter kring stiftelsens organisation och genomförda byggnadstekniska saneringsarbeten. Stiftelsen verksamhet har inte tagit skada men arbetet att reda ut orsakssambanden har varit arbetsdrygt och otacksamt. Den numera ansvariga styrelsen har dagens verksamhet i ett fast grepp och kan igen jobba för framtiden. Stiftelsens ekonomiska ställning har inte rubbats av svårigheterna framförallt med vatten- och fuktskador i den gamla byggnationen i Grankulla.

Stiftelsen Bensow ska göra en bestående insats för värnlösa barn, så som makarna Sigrid och Wilhelm Bensow ville då barnhemmet Granhyddan grundades 1917.

Skattemyndigheterna har ifrågasatt Stiftelsens status som allmännyttigt samfund för några år sedan. Allt sedan dess pågår en process där frågan prövas och stiftelsen skattemässiga status fastställs. Stiftelse för en öppen dialog med den övervakande myndigheten Patent- och registerstyrelsen. Stiftelsen arbetar med en systematisk genomgång av de parter som eventuellt är delansvariga för den senaste tidens byggnadstekniska problem. Saneringsarbetena 2014 handlade i sin begynnelse om årliga löpande ytreparationer vilka sedermera växte till oanade proportioner.

Vi ser positivt på framtiden och vet att vi jobbar för ett gott ändamål där vi gör vårt yttersta för att följa den stadgeenliga verksamheten och därmed stiftarnas yttersta vilja.

Other News