Stiftelsen Bensow

taulut

Bensows barnhem Granhyddan invigdes 28.5.1917 för 12 barn, som en följd av makarna Sigrid och Wilhelm Bensows vilja att kunna göra en bestående insats för värnlösa barn. År 1929 utvidgades verksamheten med ett barnhem till med  plats för ytterligare 12 barn.

År 1933 ombildades barnhemmet till stiftelse och barnhemmets framtida ställning, egendom och verksamhet befästes lagligt. Enligt stadgan har barnhemmet till uppgift att ”bereda värnlösa barn en på kristlig tro grundad moralisk fostran till dugliga, fosterlandsälskande, medborgare med västerländska kulturgrepp och kärlek till den finska jorden och den svenska kulturen. Hemmets undervisnings- och samtalsspråk skall vara svenska”

År 1982 blev det aktuellt med en förändring i verksamhetsmodellen. Stiftelsen Bensow beslöt att förutom barnhemsverksamhet lägga till daghemsverksamhet i sina stadgar §4.

Detta beslut gjordes för att behovet av daghemsvård hade ökat i Grankulla stad. Samarbete med Grankulla stad inleddes. Daghemmets verksamhet drivs av stiftelsen Bensow och daghemmet verkar som ett privat daghem med statsbidrag och understöd av staden. Daghemmet Lilla Lyan öppnade sina dörrar för 12 svenskspråkiga Grankullabarn 18.8.1982.

Några år senare blev det aktuellt med en utvidgning av daghemsverksamheten eftersom trycket på flera dagvårdsplatser i Grankulla blev allt större. Daghemmet Stora Lyan stod klart 13.4.1988  för 20 barn i åldern 3-6 år. Huset är hemlikt och rymligt, 324 kvm stort. I början av verksamheten hade Stora Lyan endast 7 barn, men redan följande höst var antalet barn 20 och alla platser var fyllda.  Idag har Lilla och Stora Lyan allt som allt plats för 43 barn i ålder 1-6 år och en personalstyrka på 12.

Hösten 2012 blev det aktuellt att fundera över en ny verksamhetsmodell beträffande barnhemmet. Barnantalet hade längs med åren sjunkit radikalt och det fanns inte barn som uppfyllde de i stadgarna givna kriterierna. Barnhemmet stängdes i oktober 2012 och styrelsen fick det dryga uppdraget att bygga upp en ny verksamhetsmodell som ändå uppfyller stadgarna utan att behöva göra stora ändringar.

Stiftelsen verksamhetsidé är att följa stiftarnas ursprungliga riktlinjer och upprätthålla verksamhet som på olika sätt riktar sig till värnlösa barn, härutöver bedriver stiftelsen daghemsverksamhet.
Verksamheten är non profit verksamhet och grundar sig på gällande lagar och förordningar.

Målet med verksamheten är att kunna stöda värnlösa barn och deras familjer direkt eller indirekt samt att bjuda på meningsfull verksamhet för barn i behov av dagvård medan deras föräldrar förvärvsarbetar. Målet är även att förvalta makarna Bensows förmögenhet på det sätt stiftarna önskat så att verksamheten skall kunna fungera och förmögenheten ge önskad avkastning barnen till fromma.

Hösten 2013 inleddes samarbete med Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Läs mera om detta under ”Familjecentret” samt ”Sommarläger

Fotogalleri »